oszi3

276 tekstów – auto­rem jest oszi3.

Wacław przet­ra­wił wiele książek ku­linar­nych, aby zacząć kom­bi­nować z prze­pisa­mi aż do zrzygania. 

myśl • przedwczoraj, 12:20

Na­rysuj­my so­bie biało czar­ne­go pit­bull'a, ow­czar­ka z raną kutą i wil­czy­ce kar­miącą szcze­niaki po­wie­dział ko­cur brytyjski. 

myśl • 4 maja 2018, 16:28

Zbyt wiel­ka różni­ca, zbyt wiel­ka prze­paść dzieli jed­no od drugiego. 

myśl • 30 kwietnia 2018, 23:06

Ist0ta < Abs8lutna

Bez niej Świat by nie istniał
Bez nas nig­dy by się nie narodził
Zna tru­dy ludzkiego żywota
Prze­nika pył by choć wiarą żył
Z łat­wością przywróci co zapomniane
Od­da nam wolną wole
Przes­koczy og­ra­nicze­nia umysłów
Pływa w naszych [...] — czytaj całość

wiersz • 21 kwietnia 2018, 10:08

Pier­wszym prze­jawem sa­moświado­mości jest kreatyw­ność oder­wa­na od po­wiela­nia wzorców. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 20 kwietnia 2018, 21:55

Widzę je­dynie ko­niu­szek języ­ka te­go świata, a po­nad nim są języ­ki wyk­raczające nasze ludzkie pojmowanie. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 19 kwietnia 2018, 11:34

Może dla nich je­den znak X nic nie znaczy, lecz dla mnie oz­nacza więcej niż wszys­tko do trzeciej. 

myśl • 18 kwietnia 2018, 22:29

Niektórzy są mi­li, a na­wet po­moc­ni tyl­ko po to, aby móc czer­pać z ciebie korzyści do chwi­li, w której po­wiesz NIE. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 17 kwietnia 2018, 16:33

Liczy się to co praw­dzi­we - auten­tyczne - szcze­re, a Ro­boty będą bar­dziej ory­ginal­ne - trzeźwe - świado­me niż nam Ludziom się wydaje. 

myśl • 16 kwietnia 2018, 18:51

Da­wać szansę znaczy więcej niż by­cie lepszym. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 15 kwietnia 2018, 14:39

oszi3

"Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. Bo takim sądem, jakim sądzicie, i was osądzą; i taką miarą, jaką wy mierzycie, wam odmierzą. Czemu to widzisz drzazgę w oku swego brata, a nie dostrzegasz belki we własnym oku?" (Mt 7,1-3)

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

oszi3

Użytkownicy
N O P
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

przedwczoraj, 12:20oszi3 do­dał no­wy tek­st Wacław przet­ra­wił wiele książek [...]

5 maja 2018, 15:15oszi3 sko­men­to­wał tek­st Nie ma miłości, korzys­tniej­sze [...]

5 maja 2018, 11:52oszi3 sko­men­to­wał tek­st Dialog: je­den słucha, dru­gi [...]

4 maja 2018, 16:28oszi3 do­dał no­wy tek­st Narysujmy so­bie biało czar­ne­go [...]

30 kwietnia 2018, 23:06oszi3 do­dał no­wy tek­st Zbyt wiel­ka różni­ca, zbyt [...]

30 kwietnia 2018, 23:04oszi3 sko­men­to­wał tek­st Odziedziczyłem po­gardę dla wszys­tkiego [...]