oszi3

330 tekstów – auto­rem jest oszi3.

Sa­mot­ność by­wa oazą dla sprag­nionych spo­koju, ale także udręką dla pot­rze­bujących bliskości. 

myśl
zebrała 2 fiszki • wczoraj, 09:19

Im jes­tem głup­szy, tym jes­tem odważniejszy. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 18 października 2018, 15:57

Władze nad światem ma tyl­ko ten, kto może go zniszczyć. 

myśl • 18 października 2018, 15:56

Ludzie, którzy zaz­wyczaj pra­cują tyl­ko fi­zycznie, na ogół mają zbyt mało cza­su na rozmyślanie. 

myśl • 15 października 2018, 14:14

oby tylko marzenia...

1. Niewol­nic­two na eta­cie 8h. (Realia: 12h)
2. Zbioro­wy kwad­rat 80m2. (Realia: 60m2)
3. La­lunia z fi­gurą 8 na po­kaz. (Realia: Duże O al­bo chu­de I)
4. Auto 8 let­nie z dużym prze­biegiem? (Realia: używka [...] — czytaj całość

dziennik • 15 października 2018, 13:54

Co widzi­my wiel­kie z do­liny, może oka­zać się ma­lut­kie pod­czas wchodze­nia na szczyt. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 13 października 2018, 09:51

Życie ob­ra­ca się wokół roz­wiązy­wania prob­lemów często przeciwstawnych. 

myśl • 8 października 2018, 12:00

Kochać cię zaw­sze nie tyl­ko na chwilę. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 7 października 2018, 12:02

Jeżeli już wiesz, jak bar­dzo jest źle tzn. że wiesz więcej od te­go, który żyje w słod­kiej nieświadomości. 

myśl • 4 października 2018, 13:45

Żyłem tyl­ko dla siebie, by od­kryć, żem mar­twy jest bez Ciebie. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 21 września 2018, 10:32

oszi3

"Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. Bo takim sądem, jakim sądzicie, i was osądzą; i taką miarą, jaką wy mierzycie, wam odmierzą. Czemu to widzisz drzazgę w oku swego brata, a nie dostrzegasz belki we własnym oku?" (Mt 7,1-3)

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

oszi3

Użytkownicy
N O P
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

wczoraj, 20:18oszi3 sko­men­to­wał tek­st Samotność by­wa oazą dla [...]

wczoraj, 14:04szpiek sko­men­to­wał tek­st Samotność by­wa oazą dla [...]

wczoraj, 09:59yestem sko­men­to­wał tek­st Władze nad światem ma [...]

wczoraj, 09:58yestem sko­men­to­wał tek­st Im jes­tem głup­szy, tym [...]

wczoraj, 09:19oszi3 do­dał no­wy tek­st Samotność by­wa oazą dla [...]

18 października 2018, 15:57oszi3 do­dał no­wy tek­st Im jes­tem głup­szy, tym [...]

18 października 2018, 15:56oszi3 do­dał no­wy tek­st Władze nad światem ma [...]

16 października 2018, 07:39sprajtka sko­men­to­wał tek­st Ludzie, którzy zaz­wyczaj pra­cują [...]

15 października 2018, 19:51yestem sko­men­to­wał tek­st Ludzie, którzy zaz­wyczaj pra­cują [...]