oszi3

213 tekstów – auto­rem jest oszi3.

Miej­sca bez człowieka są sa­mot­nią cza­sem upragnioną. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 5 czerwca 2017, 16:33

Jedną z za­let człowieka, który nicze­go nie pot­ra­fi jest to, że krzyw­dze­nie in­nych byłoby najtrudniejsze. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 24 maja 2017, 13:47

Życie bez og­ra­niczeń jest wiezieniem, przed którym bro­nią się wol­ni ludzie, którzy znają roz­piętość granic. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 18 maja 2017, 17:41

A Ty jak siebie widzisz od 1-10?:)
= PRAW­DZI­WA MIŁOŚĆ = ŻELAZ­NE ZDRO­WIE = NIEZA­LEŻNOŚĆ BY­TOWA = MĄDROŚĆ ŻYCIOWA = SPOKÓJ DUCHA.
10:* = 7 = 2 = 6 = 4 

myśl • 17 maja 2017, 15:04

~ Kwiat pod purpurowym słońcem ~

Bar­wne fiołki prze­mijają, pias­kiem pus­ty­ni się stają.
Wiatr od­kry­wa tu­taj pias­ki, kwiat an­ty­tezy uk­ry­tej gdzieś maski.
Za­pom­niany brat­ku tańczący z chmu­rami nad piaskowcami.
Oazo wszel­kiej duszy ten, kwiat przed tobą się skruszy.
Miłość, czy piach w [...] — czytaj całość

wiersz • 16 maja 2017, 01:53

Wy­bacz nam wie­czny ob­ra­zie czys­tości, że jes­teś niewidzial­ny przed ocza­mi ludzkich słabości. 

myśl dnia z 13 maja 2017 roku
zebrała 5 fiszek • 12 maja 2017, 15:45

Psychi­ka dziec­ka, dla które­go je­dynym sta­nem było bag­no krzywd - na­wet piękno ma imię świata, który poznało. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 25 kwietnia 2017, 13:42

Im większy chaos, tym lep­szy kamuflaż. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 21 kwietnia 2017, 17:02

Często os­tatnie miej­sce zdo­byte uczci­wie wy­maga znacznie więcej wy­siłku i poświęce­nia niż laury kłamstwa. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 16 kwietnia 2017, 16:01

Oko watahy

Za­pat­rze­ni w oko jednomyślności.
Wil­ki, którym ce­lem są nieludzkie słabości.
Prze­ciw żądnej zem­sty su­ce grającej na litości.
Za chęć pogrążenia ze sobą wszystkich.
Za sa­molub­stwo, ma­nipu­lac­je i urojenia.
Kierując się włas­ny­mi za­sada­mi wbrew ok­reślo­nymi regułami.
Mu­sieli poz­nać pra­wo niewidzial­ności, by do­konać sprawiedliwości.
Dziś zos­ta­nie roz­szar­pa­na za całok­ształt du­my mniemanie.
Ra­zem za­kończy­my jej cier­pień wołanie. 

wiersz • 16 kwietnia 2017, 13:42

oszi3

"Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. Bo takim sądem, jakim sądzicie, i was osądzą; i taką miarą, jaką wy mierzycie, wam odmierzą. Czemu to widzisz drzazgę w oku swego brata, a nie dostrzegasz belki we własnym oku?" (Mt 7,1-3)

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

oszi3

Użytkownicy
N O P
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

6 czerwca 2017, 22:39oszi3 sko­men­to­wał tek­st Dzisiejsza potęga miłości to [...]

29 maja 2017, 11:22oszi3 sko­men­to­wał tek­st W przy­pad­ku li­terac­kiego sa­mog­wałtu, [...]

24 maja 2017, 21:56oszi3 sko­men­to­wał tek­st Jedną z za­let człowieka, [...]

24 maja 2017, 20:52nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Jedną z za­let człowieka, [...]

24 maja 2017, 19:33Indygoo sko­men­to­wał tek­st Jedną z za­let człowieka, [...]

24 maja 2017, 16:17oszi3 sko­men­to­wał tek­st W przy­pad­ku li­terac­kiego sa­mog­wałtu, [...]

24 maja 2017, 13:54nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Jedną z za­let człowieka, [...]

19 maja 2017, 00:05oszi3 sko­men­to­wał tek­st Gdy zgaśnie nadzieja, po­jawia [...]