oszi3

222 teksty – auto­rem jest oszi3.

Na­wet prag­nienie szczęścia jest cier­pieniem, a strach przed od­da­niem te­go, co naj­cenniej­sze zniewa­la umysł. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 15 sierpnia 2017, 12:50

Im dłużej szu­kasz ideału, tym bar­dziej będziesz samotny. 

myśl • 12 sierpnia 2017, 21:33

Ideał scho­wany jest głębiej, niż mówią oczy. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 31 lipca 2017, 18:11

Cho­ciaż mała wiara we włas­ny rozumek. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 29 lipca 2017, 23:01

Cza­sem oca­li was fa­la wo­dy, a ściana og­nia spa­li, a cza­sem ogień was ra­tuje, a wo­da utopi. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 27 lipca 2017, 19:54

Uczu­cia zas­pa­kaja­ne prag­nieniem ciała pogłębiają samotność. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 27 lipca 2017, 19:42

Fart fałszu jest wielką przegraną. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 19 lipca 2017, 23:45

Ze­gar­mis­trzu; Od­czu­waj, prag­nij żyć - zacznij marzyć, chciej, a two­je dążenia spra­wią że znaj­dziesz więcej możli­wości niż czasu. 

myśl • 15 lipca 2017, 17:34

Ru­tyna wy­niszcza kreatyw­ność, per­fek­cjo­nizm to ciągły niepokój, a po­wie­rzchow­ne piękno zat­ra­ca serce. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 15 lipca 2017, 17:25

Miej­sca bez człowieka są sa­mot­nią cza­sem upragnioną. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 5 czerwca 2017, 16:33

oszi3

"Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. Bo takim sądem, jakim sądzicie, i was osądzą; i taką miarą, jaką wy mierzycie, wam odmierzą. Czemu to widzisz drzazgę w oku swego brata, a nie dostrzegasz belki we własnym oku?" (Mt 7,1-3)

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

oszi3

Użytkownicy
N O P
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

przedwczoraj, 09:12Bacharzyniak sko­men­to­wał tek­st Nawet prag­nienie szczęścia jest [...]

15 sierpnia 2017, 16:35oszi3 sko­men­to­wał tek­st ... ośla łączka to [...]

15 sierpnia 2017, 13:23Irracja sko­men­to­wał tek­st Nawet prag­nienie szczęścia jest [...]

12 sierpnia 2017, 21:57lakeoffire sko­men­to­wał tek­st Im dłużej szu­kasz ideału, [...]

12 sierpnia 2017, 21:50Veroni sko­men­to­wał tek­st Im dłużej szu­kasz ideału, [...]

29 lipca 2017, 23:09CiepłaWoda sko­men­to­wał tek­st Chociaż mała wiara we [...]

29 lipca 2017, 22:33oszi3 sko­men­to­wał tek­st Człowiek dos­ko­nale zno­si sa­mot­ność, [...]

29 lipca 2017, 21:31oszi3 sko­men­to­wał tek­st Nie ma prob­le­mu bez [...]

29 lipca 2017, 21:26oszi3 sko­men­to­wał tek­st Nie zbu­dujesz cze­goś trwałego [...]

29 lipca 2017, 20:34oszi3 sko­men­to­wał tek­st Człowiek dos­ko­nale zno­si sa­mot­ność, [...]