oszi3

207 tekstów – auto­rem jest oszi3.

Psychi­ka dziec­ka, dla które­go je­dynym sta­nem było bag­no krzywd - na­wet piękno ma imię świata, który poznało. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 25 kwietnia 2017, 13:42

Im większy chaos, tym lep­szy kamuflaż. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 21 kwietnia 2017, 17:02

Często os­tatnie miej­sce zdo­byte uczci­wie wy­maga znacznie więcej wy­siłku i poświęce­nia niż laury kłamstwa. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 16 kwietnia 2017, 16:01

Oko watahy

Za­pat­rze­ni w oko jednomyślności.
Wil­ki, którym ce­lem są nieludzkie słabości.
Prze­ciw żądnej zem­sty su­ce grającej na litości.
Za chęć pogrążenia ze sobą wszystkich.
Za sa­molub­stwo, ma­nipu­lac­je i urojenia.
Kierując się włas­ny­mi za­sada­mi wbrew ok­reślo­nymi regułami.
Mu­sieli poz­nać pra­wo niewidzial­ności, by do­konać sprawiedliwości.
Dziś zos­ta­nie roz­szar­pa­na za całok­ształt du­my mniemanie.
Ra­zem za­kończy­my jej cier­pień wołanie. 

wiersz • 16 kwietnia 2017, 13:42

Otaczać się pot­rzeb­nym i ważnym za­miast żyć tym, co zbędne. 

myśl • 4 kwietnia 2017, 15:42

Jeśli fa­cet ma cieka­we zain­te­reso­wania, for­sy jak lo­du i czu­je się in­te­lek­tual­nym gu­ru to nie znaczy, że jest at­rakcyj­ny dla prze­ciętnej ko­biety — cza­sem wys­tar­czy skromność. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 3 kwietnia 2017, 19:22

Wiara w twoją miłość jest moim powietrzem. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 31 marca 2017, 22:13

Tworzysz swój świat lub on Ciebie. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 27 marca 2017, 16:38

Rzeczy­wis­tość jest jak cyt­ry­na, w której pop­rzez kwaśne in­formac­je od­kry­wamy warzywniak. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 26 marca 2017, 11:06

Ludzką na­zywa się Dusza, która gi­nie ra­zem z grzecha­mi swej nienawiści. 

myśl • 17 marca 2017, 00:24

oszi3

"Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. Bo takim sądem, jakim sądzicie, i was osądzą; i taką miarą, jaką wy mierzycie, wam odmierzą. Czemu to widzisz drzazgę w oku swego brata, a nie dostrzegasz belki we własnym oku?" (Mt 7,1-3)

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
N O P
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

25 kwietnia 2017, 15:30piórem2 sko­men­to­wał tek­st Psychika dziec­ka, dla które­go [...]

21 kwietnia 2017, 22:06piórem2 sko­men­to­wał tek­st Im większy chaos, tym [...]

19 kwietnia 2017, 23:29oszi3 sko­men­to­wał tek­st Nie ma in­nej dro­gi [...]

12 kwietnia 2017, 00:06oszi3 sko­men­to­wał tek­st Nie pozwól aby ktoś [...]

12 kwietnia 2017, 00:02oszi3 sko­men­to­wał tek­st Czasami ga­sisz światło, a [...]

5 kwietnia 2017, 01:17azzazell44 sko­men­to­wał tek­st Jeśli fa­cet ma cieka­we [...]

5 kwietnia 2017, 00:35Ile.Znasz.Sposobow.Zabijania. sko­men­to­wał tek­st Jeśli fa­cet ma cieka­we [...]

4 kwietnia 2017, 18:39piórem2 sko­men­to­wał tek­st Otaczać się pot­rzeb­nym i [...]

4 kwietnia 2017, 14:27oszi3 sko­men­to­wał tek­st Jeśli fa­cet ma cieka­we [...]